Uitnodiging en stukken 27 mei 2010

Op 27 mei 2010 vindt de deelnemersvergadering van Glazenkamp plaats. De vorige deelnemersvergadering dateert van 14 mei 2009. De rol van de deelnemers in stichting Glazenkamp is vastgelegd in de statuten en wordt toegelicht op deze site.

De vergadering wordt gehouden in De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272, om 20.00 uur. Van 19:30u - 20:00u is er een inloop met koffie en thee. Alle deelnemers van Glazenkamp zijn van harte welkom.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden voor deelname aan de vergadering. Bij binnenkomst wordt u wel verzocht uw naam en adres te melden, i.v.m. uw stemrecht. U kunt dan ook eventuele machtigingen afgeven van deelnemers die u gemachtigd hebben namens hen te spreken en te stemmen. Dat is statutair toegestaan tot een maximum van twee per aanwezige deelnemer. Een machtigingsformulier om uit te printen vindt u hier.

AGENDA


1. Opening door de voorzitter

2. Verslag en actiepunten van de vorige deelnemersvergadering van 14 mei 2009

3. Evaluatie van de dienstverlening door XMS en de rol van Glazenkamp

Het bestuur presenteert de stand van zaken m.b.t. het aantal deelnemers, de XMS-diensten die zij gebruiken en de rol die Glazenkamp in het afgelopen jaar heeft gespeeld. Ook komen de resultaten aan de orde van het onderzoek over de kwaliteit van de dienstverlening door XMS dat Glazenkamp gedaan heeft onder ruim tachtig vrijwilligers. Het rapport daarover is gepubliceerd op deze website.


4. Jaarverslag en Jaarrekening 2009

De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het Jaarverslag 2009 en de Jaarrekening 2009. De jaarrekening is gecontroleerd door de Kascommisie.


5. Bestuurswisseling

De vijf leden van het huidige bestuur zijn allemaal in 2009 (her)benoemd voor de termijn van één, twee of drie jaar. Jean Popma is aftredend en stelt zich opnieuw verkiesbaar. Tot en met 17 mei 2010 kunnen ook andere kandidaten worden voorgesteld. Zie de notitie samenstelling bestuur daarover.


Pauze

6. Jaarplan en begroting 2010

De deelnemersvergadering heeft de bevoegdheid om het jaarplan en de begroting, voorgesteld door het bestuur van Glazenkamp, goed te keuren (met of zonder wijzigingen) of te verwerpen. Het voorgestelde Jaarplan 2010 inclusief Begroting 2010 heeft voor een groot deel betrekking op de werkzaamheden van de vrijwilligers, verenigd in zogenaamde taskforces. De voorzitters van de vijf taskforces zullen hun plannen voor 2010 presenteren. De deelnemers worden uitgenodigd ook hun eigen ideeën en voorstellen voor het werk van Glazenkamp naar voren te brengen.


7. Rondvraag

Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen.


8. Sluiting

We sluiten de vergadering rond 22:15u.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.