Glazenkampers krijgen jaarlijkse compensatiekorting

Alle glasvezelgebruikers in de wijken Hazenkamp en Park Heijendaal hebben recht op een jaarlijkse extra korting op het abonnementsgeld dat ze in het voorafgaande jaar betaald hebben bij hun glasvezelprovider. De compensatie komt voort uit afspraken die KPN als netwerkeigenaar en Glazenkamp als belangenbehartiger van de deelnemers in de wijk hebben gemaakt. Glazenkamp keert deze compensatiekorting zelf uit. Iedere glasvezelgebruiker die op 31 december van enig jaar in het Glazenkampgebied woont, daar op dat moment een abonnement heeft bij een glasvezelprovider (welke maakt niet uit) en op dat moment geregistreerd staat als deelnemer van Glazenkamp, kan meedoen met de uitkeringsronde van het volgende jaar. De compensatiekorting heeft geen invloed op het tarief dat de deelnemers betalen bij hun provider.

Het bestuur wil graag dat zoveel mogelijk glasvezelgebruikers in het Glazenkampgebied profiteren van deze compensatiekorting en roept alle belanghebbenden op zich te registreren als deelnemer.

Achtergrond van de compensatiekorting

Het glasvezelnetwerk in de Hazenkamp en Park Heijendaal was oorspronkelijk eigendom van Reggefiber. Daarna is Reggefiber overgenomen door KPN. Bij de start in 2008 heeft Glazenkamp met Reggefiber een langjarig huurcontract afgesloten met afspraken over de technische kwaliteit en de openheid van het netwerk en over de tarieven. Een provider die een glasvezelnetwerk van Reggefiber/KPN gebruikt, betaalt daarvoor een maandelijks tarief. Door de afspraken in het Glazenkampcontract hoeven providers hier minder aan KPN te betalen dan elders. Dit voordeel zouden de providers via hun tarieven doorgeven aan hun abonnees in onze wijk. Dit had tot gevolg dat Glazenkampers tot 2016 eerst bij XMS en later bij Telfort voordeliger contracten konden afsluiten dan mensen buiten het Glazenkampgebied.

Intussen maken steeds meer providers gebruik van het netwerk. Op zich een gunstige ontwikkeling: een van de doelstellingen van Glazenkamp is de vrijheid voor alle providers om hun diensten aan te bieden via het netwerk. Het systeem is door deze ontwikkeling echter te complex is geworden om het afgesproken voordeel nog via providers te laten uitbetalen. KPN en Glazenkamp hebben een eenvoudiger oplossing gevonden: Glazenkamp doet het voortaan zelf. KPN berekent aan de providers haar normale tarieven en betaalt het voordeel voor de deelnemers rechtstreeks aan Glazenkamp.

De Deelnemersvergadering beslist jaarlijks welk deel van het totale bedrag, dat Glazenkamp ontvangt van KPN, naar de deelnemers gaat en welk deel gebruikt wordt voor de activiteiten van Glazenkamp zelf. Vast staat, dat het bestuur minimaal 80% van het bedrag in gelijke mate zal verdelen onder de deelnemers. De korting bedroeg in 2017 50 euro, in 2018 56 euro, in 2019 61 euro, in 2020 70 euro en in 2021 79 euro. Naar verwachting zal het bedrag de komende jaren geleidelijk nog stijgen. Het aantal deelnemers dat meedoet, bepaalt uiteindelijk de hoogte van de uitkering die elke deelnemer krijgt.

Registratie in de Deelnemersadministratie is nodig voor iedereen

Vanaf de start van het netwerk is iedereen met een glasvezelaansluiting in het Glazenkampgebied in principe ook deelnemer van Glazenkamp, tenzij hij het aanboden deelnemerschap weigert. Glazenkamp had in het begin geen eigen deelnemersadministratie: de stichting hield contact met de deelnemers via het adressenbestand van XMS. Sinds 2015 is de situatie veranderd. De privacywetgeving is strenger geworden en de deelnemers hebben abonnementen bij verschillende providers. Daarom heeft Glazenkamp in 2015 een eigen deelnemersadministratie opgezet, waarvoor iedere deelnemer zichzelf moet registreren. Dit geldt ook voor de glasvezelgebruikers van het eerste uur. Alleen geregistreerde deelnemers vallen onder het Deelnemersreglement en krijgen de rechten die daarbij horen. Ze ontvangen onder meer onze info, doen mee met de compensatiekorting en kunnen gebruik maken van onze ondersteuning.

Wie zich aanmeldt voor de deelnemersadministratie geeft zijn naam, huisadres en e-mailadres op. Glazenkamp stuurt een mail naar het gegeven e-mailadres en vraagt om bevestiging van de aanmelding. Pas na deze bevestiging staat men geregistreerd als deelnemer in de zin van het Deelnemersreglement.

Verificatie en aanvulling van de registratiegegevens

De deelnemersadministratie is de basis voor de uitbetaling van de compensatiekorting. Om te zorgen dat de uitkering bij de juiste personen terechtkomt, is naast een aanvulling van de registratiegegevens extra controle nodig. Glazenkamp stuurt uiterlijk aan het begin van het kwartaal, volgende op het kwartaal waarin de registratie plaatsvond, een brief naar de betreffende deelnemer met een verzoek om aanvullende informatie.

De eerste controle is of een deelnemer inderdaad op het gegeven huisadres woont. Met de persoonlijke verificatiecode in de thuisbezorgde brief kan elke deelnemer zich verifiëren via deze website. Daarnaast moet voor de uitbetaling aantoonbaar zijn dat de glasvezelaansluiting op het opgegeven huisadres op 31 december van het voorafgaande jaar inderdaad in gebruik was. Om dit te checken legt Glazenkamp de adresgegevens uit de deelnemersadministratie voor aan de netwerkeigenaar met de vraag of op die woonadressen volgens zijn gegevens een glasvezelaansluiting actief is. Tenslotte vragen we naar het banknummer van de deelnemer om de uitbetaling daadwerkelijk te kunnen doen. Het nummer zal alleen worden gebruikt voor dit specifieke doel. Omdat onze deelnemersadministratie moet voldoet aan de wettelijke eisen van privacy, dient de deelnemer ook in te stemmen met het ter beschikking stellen van zijn adresgegevens aan de netwerkeigenaar ten behoeve van de jaarlijks terugkerende aansluitingscheck.

Direct na de verificatie van de registratie ontvangt elke deelnemer een e-mail ter bevestiging, aangevuld met de gegevens die wij van hem hebben opgeslagen. Wij vragen om die gegevens te controleren en eventuele correcties aan ons door te geven. Indien geen wijzigingen in de deelnemergegevens plaatsvinden is de registratie- en verificatieprocedure éénmalig. In de volgende jaren worden de adresgegevens van alle dan geregistreerde deelnemers automatisch gecheckt op de aanwezigheid van een actieve aansluiting.

Uitbetaling van de korting

Jaarlijks vindt in januari de check plaats of er op 31 december van het voorafgaande jaar inderdaad een actieve glasvezelaansluiting aanwezig was op de woonadressen uit de deelnemersadministratie. Als de gegevens van de netwerkeigenaar dit bij een bepaald adres niet aantonen, nemen we per e-mail contact op met de betrokken deelnemer. Indien die tegen het niet uitkeren bezwaar aantekent, beslist het bestuur van Stichting Glazenkamp op grond van het deelnemersreglement om wel of niet tot uitkering over de gaan. De deelnemer kan tegen deze beslissing van het bestuur in beroep gaan bij het onafhankelijke College van Beroep.

In maart of april van elk jaar beslist de deelnemersvergadering welk bedrag Glazenkamp dat jaar zal uitkeren aan de deelnemers. Kort daarna wordt de vergoeding bijgeschreven op de bankrekening van elke deelnemer. Dit proces herhaalt zich elk jaar.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.