Verslag 14 mei 2009

Deelnemersvergadering van de Stichting Glazenkamp op 14 mei 2009

Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter), René Hemmer (bestuurslid), Christof Kerkhof (bestuurslid), Boudewijn Nederkoorn (penningmeester) en Frans Pingen (secretaris). 

1. Aftrap; Jean

J. heet allen welkom. Hij geeft aan dat Stichting Glazenkamp momenteel 1904 deelnemers heeft. Met 43 deelnemers aan de vergadering is het quorum aanwezig (minimaal 2%). Er zijn twee mededelingen:
a. vorige week is de Kinderboerderij toch nog aangesloten bij wijze van sponsoractiviteit. Webcams kunnen daar nu worden opgesteld bij de geboorte van biggetjes of andere dieren.
b. Mac Honigh stelt zich vanavond verkiesbaar voor het bestuur en presenteert zich nu, omdat hij elders verplichtingen heeft en de stemming niet kan afwachten.

2. Verslag:

Het verslag van de vorige deelnemersvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Evaluatie:

J. (Jean) geeft aan de hand van een powerpoint presentatie de ontwikkelingen rond stichting Glazenkamp weer. Verwacht wordt dat eind van het jaar alle aansluitingen (ook de uitgestelde) in gebruik zullen zijn genomen.
B. (Boudewijn) vraagt wie de evaluatie op de website helemaal heeft doorgelezen (40%) en geeft vervolgens aan de hand van deze evaluatie een terugblik op de operationele zaken die nodig waren om de glasvezel uit te rollen en de problemen daarbij.
B. zegt toe dat Glazenkamp, al dan niet in samenwerking met XMS, nader onderzoek zal doen naar het functioneren van het netwerk in de Johanna de Lestonnacstraat.
Vermelding in de telefoongids blijkt een probleem bij een aantal deelnemers. Boudewijn zal hier aandacht aan geven in de communicatie met XMS. (akties).
Mensen die in de komende tijd nog gebruik maken van de Instelservice kunnen ook terecht bij ElektroLite aan de Groenestraat. Wie wil kan kosteloos overstappen van de Instelservice van XMS (Detamo) naar de diensten van ElektroLite en vanaf 1 september 2009 kan men alleen nog bij ElektroLite terecht.

4. Statutenwijziging:

J. geeft aan dat het nodig is om de statuten van de stichting te wijzigen. De statuten zijn destijds opgesteld vanuit het idee dat stichting Glazenkamp het netwerk zelf als eigenaar zou aanleggen en exploiteren. Zoals bekend is de opzet uiteindelijk anders geworden waardoor aanpassing van de statuten noodzakelijk is. Zonder toestemming van de deelnemers mogen de statuten niet gewijzigd worden.
J. vraagt namens het bestuur om een 4-tal aanpassingen van de statuten te mogen doen, te weten:
1. de doelstelling veranderen: de stichting is geen eigenaar, maar gebruiker van het netwerk
2 de deelnemersovereenkomst (geldend voor het demonstratienetwerk) schrappen
3. het deelnemerschap in Glazenkamp koppelen aan het servicecontract met de dienstverlener;
4. de mogelijkheid introduceren om de zeggenschap via elektronische stemming te laten verlopen.
Naar aanleiding van punt 4 vraagt de deelnemersvergadering het bestuur ervoor te zorgen dat alle deelnemers (ook die zonder internet) de mogelijkheid houden om te vergaderen en te stemmen. Het bestuur geeft aan deze opmerking mee te nemen. Jean beantwoordt vervolgens een aantal vragen over contractueel vastgelegde afspraken rond de tarieven en de relatie tussen de eigenaar, de operator en de dienstverlener van het netwerk.

Besluitvorming

Jean vraagt namens het bestuur aan de deelnemersvergadering of er tegenstemmen of onthoudingen zijn bij het voorstel om de statuten van de stichting Glazenkamp te wijzigen. Die blijken er niet te zijn, dus stelt hij vast dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen en dat het bestuur derhalve gemachtigd wordt om de statutenwijziging, zoals aan de vergadering voorgelegd, door te voeren.

5 Jaarverslag en Jaarrekening 2008:

Jaarverslag 2008:
J. refereert aan de campagnekosten, de contractvorming, de start aanleg en de eerste aansluitingen die in november zijn gerealiseerd. J. bedankt in dit kader ook de Glazenkampvrijwilligers: 140 mensen die zich in de wijk hebben ingespannen om alle werkzaamheden tot een goed einde te brengen. Vanuit de deelnemersvergadering is er applaus voor de wijze waarop iedereen zijn werk heeft gedaan.

Jaarrekening 2008:
J. geeft aan dat er winst is gemaakt. Dit komt doordat de gebruikers van het demonstratienetwerk een bedrag per maand betaalden aan stichting Glazenkamp. Alle vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat de kosten enorm meegevallen zijn. In 2009 zal de stichting een fors verlies lijden, doordat er geen inkomsten zijn. Vanaf 2010 gaat XMS circa 0,75 euro per maand per deelnemer betalen. Andere providers die in de toekomst hun diensten gaan aanbieden via het netwerk moeten hetzelfde bedrag afdragen. Dit betekent een jaarlijkse inkomstenstroom van ongeveer 12.000 euro. Daar wil het bestuur de (vrijwilligers)activiteiten van Glazenkamp mee faciliteren. .

Besluitvorming

Jean vraagt namens het bestuur aan de deelnemersvergadering goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag en de jaarrekening 2008. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat in de jaarrekening (in de kolom “begroting 2008”) de afschrijving van het actieve netwerk 1.152,-- bedraagt, terwijl op de begroting van 2009 (bij de vergelijking met de begroting van 2008) een ander bedrag vermeld staat. [Het cijfer in de jaarrekening blijkt juist en het cijfer in de begroting zal worden aangepast]. De vergadering stelt vervolgens de jaarstukken bij acclamatie vast.

Pauze

6. Jaarplan en begroting

Het bestuur heeft alle deelnemers in Glazenkamp uitgenodigd om wensen aan te dragen voor de activiteiten het komende jaar. Belangrijk is dat het netwerk in 2009 operationeel wordt voor alle deelnemers. Daarnaast wordt gewerkt aan verbetering en verbreding. Een voorbeeld daarvan zijn de initiatieven in andere Nijmeegse wijken om in navolging van de Glazenkamp glasvezel aangelegd te krijgen.
Er worden suggesties gedaan om gebruikersbijeenkomsten te houden op basis van thema’s en om een programmaraad in te stellen voor tv en radio. Vervolgens geven verschillende voorzitters van taskforces (TF’s) kort een beeld van de plannen van hun taskforce.
TF Nieuwe toepassingen: er wordt een website voor de wijk ontwikkeld die hopelijk in november operationeel is. Er bestaan ideeën voor een burenhulpcentrale en voor de ontwikkeling van een instructie om slim gebruik te maken van het internet.
TF Techniek: er zijn ideeën voor onderzoek naar multicasting, draadloze netwerken en er wordt onderzoek gedaan naar resterende problemen bij enkele types tv. Op internet geleverde programma’s om up- en downloadsnelheden te meten zijn niet adequaat. Daar wordt ook naar gekeken.
TF Senioren: er zijn 2 voorlichtingsmiddagen gehouden, waar 100 mensen waren. 84% van hen wil dat er een vervolg komt op deze bijeenkomsten, ook in de vorm van cursussen. Rond zorg en welzijn is een intentieovereenkomst gesloten met Kalorama. Belangrijk aspect daarin is om te kijken hoe huizen verbonden kunnen worden met zorginstellingen.
TF Communicatie: de belangrijkste taak is doorgaan met het verstrekken van informatie via internet, brieven en voorlichtingsbijeenkomsten. In samenwerking met de taskforce Techniek wordt een project gestart rond voorlichting over beveiliging van het netwerk. Dit is van algemeen belang. Daarnaast wordt gewerkt aan een model voor communicatie ten behoeve van de taskforces.
J. nodigt iedereen uit om ideeën aan te dragen. Er is een voorstel om via webcams uitzendingen vanuit de kinderboerderij te verzorgen en iemand noemt de mogelijkheid van een digitale hulpservice voor deelnemers die vragen hebben op computergebied.
Naar aanleiding van de voorlichtingsmiddagen wordt opgemerkt dat dergelijke activiteiten ook interessant zijn voor mensen die overdag werken. Gevraagd wordt om daar rekening mee te houden.

Besluitvorming

J. vraagt aan de deelnemersvergadering om naast de begroting ook een uitgave van 700 euro goed te keuren die de stichting Glazenkamp moet doen om Nijmegen 1 via het netwerk te laten uitzenden. Vervolgens stelt de vergadering van deelnemers bij acclamatie de begroting vast en keurt ze goed dat de stichting eenmalig 700 euro uittrekt om Nijmegen 1 in het tv-pakket te krijgen.

7. Bestuurssamenstelling:

J. meldt dat Christof en Frans niet verkiesbaar zijn voor een volgende periode, Jean, Boudewijn en René wel. Vervolgens noemt hij de kandidaten Esther Makaay en Mac Honigh. Er zijn geen tegenkandidaten en bezwaren vanuit de vergadering. Het bestuur constateert derhalve dat de deelnemersvergadering het bestuur adviseert beide kandidaten te benoemen. J. dankt de scheidende bestuursleden.

8. Rondvraag:

Gevraagd wordt op welke frequentie KLARA wordt uitgezonden. Dit is inmiddels bekend gemaakt in een rondzendbrief. Naar aanleiding van het verslag vorige keer wordt gevraagd in hoeverre de onafhankelijkheid van het adres glazenkamp.net. gewaarborgd is. J. geeft aan dat deze domeinnaam geregistreerd is en dus eigendom is van de stichting. Stichting Glazenkamp gaat niet in de rol van dienstverlener en zal geen e-mailprovider worden. Een deelnemer merkt op dat providers onderling hebben afgesproken dat men elkaars e-mailadres ondersteunt als iemand weggaat bij een provider. Desgevraagd geeft Jean aan dat per 1 juli a.s. de wet ingaat die de mogelijkheid biedt om binnen 30 dagen op te zeggen. Ook wordt aangegeven dat storingen altijd gemeld moeten worden bij XMS.

9. Sluiting

Jean dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en betrokkenheid in deze vergadering en vraagt iedereen ook tussentijds actief te blijven met vragen, suggesties en ideeën.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.