Deelnemersvergadering 10 mei 2012


Op 10 mei 2012 vindt de jaarlijkse deelnemersvergadering van Glazenkamp plaats. Alle deelnemers van Glazenkamp zijn van harte welkom. Aan de orde komen onder andere de ontwikkelingen op de markt van glasvezeldienstverleners zoals XMS en KPN en de plannen van Glazenkamp voor het jaar 2012. Daarnaast is er, zoals altijd, veel ruimte voor discussie en de beantwoording van vragen.

De vergadering wordt gehouden in wijkcentrum De Klokketoren, Slotemaker de Bruïneweg 272, om 20.00 uur. Van 19:30u - 20:00u is er een inloop met koffie en thee.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Bij binnenkomst zullen we u wel vragen uw naam en adres te melden, i.v.m. uw stemrecht. U kunt dan ook eventuele machtigingen afgeven van deelnemers die u gemachtigd hebben namens hen te spreken en te stemmen. Dat is statutair toegestaan tot een maximum van twee per aanwezige deelnemer. Een machtigingsformulier om uit te printen vindt u hier.

De rol van de deelnemers in stichting Glazenkamp is vastgelegd in de statuten en wordt toegelicht op deze site.


AGENDA

1. Opening door de voorzitter

2. Verslag van de vorige deelnemersvergadering van 25 mei 2011

3. Jaarverslag 2011 en Jaarrekening 2011

De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met Jaarverslag 2011 en de Jaarrekening 2011. De jaarrekening is gecontroleerd door de Kascommissie.


4. Ontwikkelingen op de markt van glasvezeldienstverleners

De ontwikkelingen op de markt van glasvezeldienstverleners gaan snel. In een presentatie zal het bestuur nader ingaan op:

  • de tariefafspraken van Glazenkamp met XMS;
  • de ontwikkelingen in de regio Nijmegen en de ontwikkelingen landelijk;
  • het voornemen van KPN om onder andere XMS over te nemen;
  • de pogingen van Glazenkamp om naast XMS ook andere providers op het glasvezelnetwerk te krijgen;
  • de visie van het bestuur op de richting die de markt van dienstenproviders in zal slaan;
  • de plannen van het bestuur om daar nu al op in te spelen.

5. Bestuurswisseling

Volgens het vastgestelde rooster van aftreden zijn Esther Makaay en René Hemmer aftredend. Verder heeft Mac Honigh aangegeven dat hij zijn activiteiten voor Glazenkamp in wil perken en daarom zijn positie in het bestuur ter beschikking te willen stellen. Esther Makaay heeft aangegeven herbenoembaar te zijn. Voor René Hemmer is dat niet het geval. De deelnemersvergadering kan ook zelf kandidaten voorstellen (zie de bijlage hierover).


Pauze

6. Resultaten straatenquêtes
Tot dusver zijn door Glazenkamp in 4 straten enquêtes gehouden onder de deelnemers waarin naar hun tevredenheid over de diensten (internet, telefoon en radio/tv) werd gevraagd en waarin ze problemen konden melden. Op die problemen is stelselmatig door Glazenkamp Info actie genomen. De resultaten daarvan zullen worden gepresenteerd. Aan de orde is de vraag of we op de ingeslagen weg verder kunnen doorgaan of dat er nieuwe accenten moeten worden gelegd. De deelnemers worden gevraagd zich daar over uit te spreken.

7. Jaarplan en begroting 2011

De deelnemersvergadering heeft de bevoegdheid om het jaarplan en de begroting, voorgesteld door het bestuur van Glazenkamp, goed te keuren (met of zonder wijzigingen) of te verwerpen. Het voorgestelde Jaarplan 2012 inclusief Begroting 2012 heeft voor een groot deel betrekking op de werkzaamheden van de vrijwilligers, verenigd in werkgroepen (taskforces). Het Jaarplan zal ter vergadering nader worden toegelicht. De deelnemers worden uitgenodigd ook hun eigen ideeën en voorstellen voor het werk van Glazenkamp naar voren te brengen.

8. Rondvraag

Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen.

9. Sluiting

We sluiten de vergadering rond 22:15u.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.