Uitnodiging en stukken 22 mei 2014

Op 22 mei 2014 vindt de jaarlijkse deelnemersvergadering van Glazenkamp plaats. Alle deelnemers van Glazenkamp zijn van harte welkom. Aan de orde komen de door KPN aangekondigde integratie van XMS in Telfort en de gevolgen daarvan, de wijzigingen in de relatie met XMS, KPN en Reggefiber en uiteraard de plannen van Glazenkamp zelf voor dit jaar. Daarnaast is er, zoals gebruikelijk, veel ruimte voor discussie en de beantwoording van vragen.

De vergadering wordt dit keer gehouden in Basisschool NSV2, Lamastraat 67, om 20.00 uur. Van 19:30u - 20:00u is er een inloop met koffie en thee. In deze basisschool is elke zaterdag ook het Glazenkamp Honk te vinden.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Bij binnenkomst zullen we u wel vragen uw naam en adres te melden, i.v.m. uw stemrecht. U kunt dan ook eventuele machtigingen afgeven van deelnemers die u gemachtigd hebben namens hen te spreken en te stemmen. Dat is statutair toegestaan tot een maximum van twee per aanwezige deelnemer. Een machtigingsformulier om uit te printen vindt u hier.

De rol van de deelnemers in stichting Glazenkamp is vastgelegd in de statuten en wordt toegelicht op deze site.

AGENDA


1. Opening door de voorzitter

2. Deelnemersvergadering van 13 juni 2013

Van de vergadering is een beknopt verslag beschikbaar.


3. Jaarverslag 2013 en Jaarrekening 2013

De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het Jaarverslag 2013 en de Jaarrekening 2013. De jaarrekening is gecontroleerd door de Kascommissie.


4. Migratie van XMS naar Telfort

KPN is voornemens haar merk XMS te integreren in het merk Telfort (ook van KPN). Vanaf 1 juli 2013 neemt XMS al geen nieuwe klanten meer aan en worden aanmeldingen doorgestuurd naar Telfort. Het bestuur zal, voor zover daar dan informatie over beschikbaar is, een uiteenzetting geven over de stand van zaken.


5. Wijzigingen in de relatie met XMS, KPN en Reggefiber

Naast XMS zijn ook Telfort en XS4ALL actief als provider op het Glazenkamp netwerk. Ook andere providers geven aan hun diensten in onze wijk aan te willen bieden. Glazenkamp is in onderhandeling met Reggefiber (de investeerder in het netwerk) en Telfort over de wijze waarop de belangen van de Glazenkamp deelnemers het best kunnen worden gediend. Het bestuur zal een presentatie geven over de resultaten van die onderhandelingen tot dusver.


Pauze

6. Samenstelling bestuur

Van de vier bestuursleden treedt er een af (Boudewijn Nederkoorn) omdat zijn termijn is verstreken. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Daarnaast is er nog een vacature in het bestuur. Het bestuur is in gesprek met een mogelijke kandidaat daarvoor. De deelnemersvergadering wordt uitgenodigd zelf ook kandidaten voor te stellen(zie de bijlage hierover)


7. Jaarplan en begroting 2014

De deelnemersvergadering heeft de bevoegdheid om het jaarplan en de begroting, voorgesteld door het bestuur van Glazenkamp, goed te keuren (met of zonder wijzigingen) of te verwerpen. Het voorgestelde Jaarplan 2014 inclusief Begroting 2014 heeft voor een groot deel betrekking op de werkzaamheden van de vrijwilligers, verenigd in werkgroepen. Het Jaarplan zal ter vergadering nader worden toegelicht. De deelnemers worden uitgenodigd ook hun eigen ideeën en voorstellen voor het werk van Glazenkamp naar voren te brengen.


8. Rondvraag

Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen.

9. Sluiting

We sluiten de vergadering rond 22:15u.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.