Uitnodiging en stukken

De jaarlijkse deelnemersvergadering van Glazenkamp zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 21
maart 2024. Zoals gebruikelijk bespreken we de activiteiten van de Stichting over het afgelopen jaar en kijken we vooruit. Naast terugkerende zaken als begroting en de deelnemersvergoeding zal er ook ingegaan worden op de nieuwe initiatieven, waaronder de aanpassing van de rol van het honk. En natuurlijk is er gelegenheid voor discussie en de beantwoording van vragen.

De vergadering wordt gehouden in de aula van de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSGN), IJsbeerstraat 12, van 19.30u tot 21.30u.
Van 19.00u tot 19.30u is er een inloop met koffie en thee. Na afloop is er alle ruimte om met elkaar na te praten met een drankje.

Wij vragen u zich vooraf aan te melden via info@glazenkamp.nl. Bij binnenkomst zullen we u vragen uw naam en adres te melden, i.v.m. uw stemrecht. U kunt dan ook eventuele machtigingen afgeven van deelnemers die u gemachtigd hebben namens hen te spreken en te stemmen. Dat is statutair toegestaan tot een maximum van twee per aanwezige deelnemer. Een machtigingsformulier om uit te printen vindt u hier.

De rol van de deelnemers in stichting Glazenkamp is vastgelegd in de statuten en wordt toegelicht op deze site.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter

2. Deelnemersvergadering van 21 maart 2023

Van de vergadering van 21 maart 2023 is een verslag beschikbaar. De deelnemersvergadering stelt het verslag vast.

3. Jaarverslag 2023

De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het jaarverslag 2023 van de stichting.

4. Jaarrekening 2023

De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met de jaarrekening 2023. De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door de kascommissie.

5. Terug- en vooruitblik ondersteuning door het Front Office en Honk

Ontwikkeling vragen en ondersteuning, met toelichting op verandering functie Honk.

Pauze

6. Samenstelling bestuur

Dit jaar loopt de termijn af van Kees Goderie (secretaris). Hij is herbenoembaar voor een volgende termijn (3 jaar). Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden via info@glazenkamp.nl. We staan open voor de aanmelding van kandidaten voor een vijfde bestuursfunctie, bijv. een jonger iemand met interesse voor de toepassing van sociale media in de context van Glazenkamp.
Voor het voorstellen van kandidaten vanuit de deelnemersvergadering zie de ook bijlage hierover.

7. Jaarplan en begroting 2024, inclusief de uitkering van de tariefcompensatie

Het jaarplan 2024 en de begroting 2024 vereisen de goedkeuring van de deelnemersvergadering en zullen ter vergadering nader worden toegelicht. Beide stukken hebben voor een groot deel betrekking op de werkzaamheden van de vrijwilligers, verenigd in werkgroepen en op de uitvoering van de overeenkomst met de netwerkeigenaar, met name het uitvoeren van de teruggaveregeling.
Het bestuur stelt voor om de in 2024 uit te keren tariefcompensatie vast te stellen op 50€ (inclusief btw) per deelnemer. De hiervoor benodigde middelen worden gedekt uit een groot deel van de gelden die KPN als netwerkeigenaar op basis van het contract met Glazenkamp betaalt.
Een beperkt deel (€ 8.000) wordt aangewend voor de bekostiging van de activiteiten van de stichting zelf in 2024. Een en ander is verwerkt in de begroting voor 2024. De ontwikkeling van het bedrag van de tariefcompensatie zal worden toegelicht.

8. Vervolg project Handig in Hazenkamp en overige initiatieven

In 2019 is de uitvoering van het project Handig in Hazenkamp gestart vanuit de Werkgroep Nieuwe Toepassingen van Glazenkamp. Kerndoel is het ondersteunen van het gebruik van technische hulpmiddelen die het oudere bewoners makkelijker maakt om langer thuis te blijven wonen. Na de coronaperiode bleek de belangstelling te zijn verminderd. De werkgroep heeft besloten voorlopig geen verdere activiteiten rondom het project te verrichten en alleen te reageren op binnenkomende aanvragen. In plaats daarvan richt de Werkgroep Nieuwe Toepassingen zich op nieuwe initiatieven. In het najaar 2023 zijn aldus de platformbijeenkomsten in het Honk opgestart. In de vergadering wordt nadere toelichting gegeven.

9. Rondvraag

Er wordt gelegenheid geboden voor het stellen van vragen.

10. Sluiting

We sluiten de vergadering rond 21.30uDe op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.