Uitnodiging en stukken 25 mei 2011

Op 25 mei 2011 vindt de jaarlijkse deelnemersvergadering van Glazenkamp plaats. Alle deelnemers van Glazenkamp zijn van harte welkom. Onderwerpen zijn o.a. de campagne rond Veilig Internetten en de vooruitzichten voor de nabije toekomst. Daarnaast is er, zoals altijd, veel ruimte voor discussie en de beantwoording van vragen.

De vergadering wordt gehouden in De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272, om 20.00 uur. Van 19:30u - 20:00u is er een inloop met koffie en thee.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Bij binnenkomst zullen we u wel vragen uw naam en adres te melden, i.v.m. uw stemrecht. U kunt dan ook eventuele machtigingen afgeven van deelnemers die u gemachtigd hebben namens hen te spreken en te stemmen. Dat is statutair toegestaan tot een maximum van twee per aanwezige deelnemer. Een machtigingsformulier om uit te printen vindt u hier.

De rol van de deelnemers in stichting Glazenkamp is vastgelegd in de statuten en wordt toegelicht op deze site.

AGENDA


1. Opening door de voorzitter

2. Verslag en actiepunten van de vorige deelnemersvergadering van 27 mei 2010

3. Jaarverslag en Jaarrekening 2010

De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met Jaarverslag 2010 en de Jaarrekening 2010. De jaarrekening is gecontroleerd door de Kascommissie.


4. Meerdere providers op het Glazenkamp netwerk

Deze maand is het exclusieve recht van XMS om als provider op het Glazenkamp netwerk diensten aan te bieden afgelopen. Vanaf nu kunnen dus ook andere providers toegelaten worden. In een presentatie zullen de rol van Glazenkamp hierbij en de mogelijkheden die er zijn toegelicht worden.


5. Vraagbundeling in andere Nijmeegse wijken

Op dit moment wordt in enkele wijken in Nijmegen een vraagbundelingsinitiatief als dat van Glazenkamp ontplooid. In een korte presentatie wordt ingegaan op het belang daarvan en op de rol die Stichting Glazenkamp in dat kader speelt.


6. Bestuurswisseling

Volgens het vastgestelde rooster van aftreden zijn Mac Honigh en Boudewijn Nederkoorn aftredend. Beiden hebben aangegeven herbenoembaar te zijn. De deelnemersvergadering kan ook zelf kandidaten voorstellen (zie de bijlage hierover).

Pauze

7. Jaarplan en begroting 2011

De deelnemersvergadering heeft de bevoegdheid om het jaarplan en de begroting, voorgesteld door het bestuur van Glazenkamp, goed te keuren (met of zonder wijzigingen) of te verwerpen. Het voorgestelde Jaarplan 2011 inclusief Begroting 2011 heeft voor een groot deel betrekking op de werkzaamheden van de vrijwilligers, verenigd in zogenaamde taskforces. De voorzitters van de vijf taskforces zullen hun plannen voor 2011 presenteren. De deelnemers worden uitgenodigd ook hun eigen ideeën en voorstellen voor het werk van Glazenkamp naar voren te brengen.


8. Rondvraag

Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen.


9. Sluiting

We sluiten de vergadering rond 22:15u.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.