Uitnodiging en stukken deelnemersvergadering 21 maart 2023

De jaarlijkse deelnemersvergadering van Glazenkamp zal dit keer plaatsvinden op dinsdag 21 maart 2023. Zoals gebruikelijk bespreken we de activiteiten van de Stichting over het afgelopen jaar en kijken we vooruit. Naast terugkerende zaken als begroting en de deelnemersvergoeding komen onder meer het verloop en de herstart van werkzaamheden aan de orde en vindt er een presentatie plaats van het recente bewonersonderzoek. En natuurlijk is er alle ruimte voor discussie en de beantwoording van vragen.

De vergadering wordt gehouden in de aula van de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSGN), IJsbeerstraat 12, van 19.30u tot 21.30u.

Van 19.00u tot 19.30u is er een inloop met koffie en thee. Na afloop staat er een drankje klaar.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Bij binnenkomst zullen we u vragen uw naam en adres te melden, i.v.m. uw stemrecht. U kunt dan ook eventuele machtigingen afgeven van deelnemers die u gemachtigd hebben namens hen te spreken en te stemmen. Dat is statutair toegestaan tot een maximum van twee per aanwezige deelnemer. Een machtigingsformulier om uit te printen vindt u hier.

De rol van de deelnemers in stichting Glazenkamp is vastgelegd in de statuten en wordt toegelicht op deze site.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter

2. Deelnemersvergadering van 24 maart 2022

Van de vergadering van 24 maart 2022 is een verslag beschikbaar. De deelnemersvergadering stelt het verslag vast.

3. Jaarverslag 2022

De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het jaarverslag 2022 van de stichting.

4. Jaarrekening 2022

De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met de jaarrekening 2022. De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door de Kascommissie.

5. Terug- en vooruitblik honk en frontoffice

Ontwikkeling vragen en ondersteuning

6. Verslag deelnemers- en niet-deelnemersenquête

Resultaten van de in januari-februari gehouden enquête

Pauze

7. Samenstelling bestuur

Dit jaar loopt de termijn af van Pim Ketelaar (voorzitter) en Rene Hemmer (bestuurslid). Pim is herbenoembaar voor een volgende termijn (3 jaar), René is niet herkiesbaar. Kandidaten voor de functie kunnen zich melden via info.glazenkamp.nl. Maar ook staan we open voor de aanmelding van kandidaten voor de vijfde bestuursfunctie, bijv. een jonger iemand met interesse voor de toepassing van sociale media in de context van Glazenkamp. Voor het voorstellen van kandidaten vanuit de deelnemersvergadering zie ook de bijlage hierover.

8. Jaarplan en begroting 2023, inclusief de uitkering van de tariefcompensatie

Het jaarplan 2023 en de begroting 2023 vereisen de goedkeuring van de deelnemersvergadering en zullen ter vergadering nader worden toegelicht. Beide stukken hebben voor een groot deel betrekking op de werkzaamheden van de vrijwilligers, verenigd in werkgroepen en op de uitvoering van de overeenkomst met de netwerkeigenaar, met name het uitvoeren van de teruggaveregeling. Het bestuur stelt voor om de in 2023 uit te keren tariefcompensatie vast te stellen op 74€ (inclusief btw) per deelnemer. De hiervoor benodigde middelen worden gedekt uit een groot deel (93%) van de gelden die KPN als netwerkeigenaar op basis van het contract met Glazenkamp betaalt. De overige 7% (€ 8.000) wordt aangewend voor de bekostiging van de activiteiten van de stichting zelf in 2023. Een en ander is verwerkt in de begroting voor 2023.

9. Vervolg project Handig in Hazenkamp en overige initiatieven

In 2019 is de uitvoering van het project Handig in Hazenkamp gestart vanuit de Werkgroep Nieuwe Toepassingen van Glazenkamp. Kerndoel van het project is het ondersteunen van bewoners die daar baat bij hebben bij het gebruik van technische hulpmiddelen die het hen makkelijker maakt om langer thuis te blijven wonen. De afgelopen twee jaar heeft het project grotendeels stilgelegen. Vanuit de werkgroep zullen herstart en plannen worden toegelicht. Daarnaast bespreken plannen en suggesties voor andere initiatieven.

10. Rondvraag

Er wordt gelegenheid geboden voor het stellen van vragen.

11. Sluiting

We sluiten de vergadering rond 21.30uDe op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.