Uitnodiging en stukken 2022

De jaarlijkse deelnemersvergadering van Glazenkamp zal dit keer plaatsvinden op donderdag 24 maart 2022. Zoals gebruikelijk bespreken we de activiteiten van de Stichting over het afgelopen jaar en kijken we vooruit. Naast terugkerende zaken als begroting en de deelnemersvergoeding komt onder meer de herstart van werkzaamheden na corona en de lockdown aan de orde. En natuurlijk is er alle ruimte voor discussie en de beantwoording van vragen.

Met het oog op een grotere beschikbare ruimte wordt de vergadering gehouden in de aula van de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSGN), IJsbeerstraat 12, van 19.30u tot 21.30u.

Van 19.00u tot 19.30u is er een inloop met koffie en thee. Na afloop staat er een drankje klaar.

Alle geregistreerde deelnemers van Glazenkamp zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden voor deze vergadering. De aanmelding geschiedt via een aanmeldformulier in de rondzendbrief die begin maart is verzonden ter aankondiging van de deelnemersvergadering. In het formulier vragen we u uw naam en adres op te geven i.v.m. uw stemrecht. U kunt in dit formulier ook een machtiging aangeven aan een andere deelnemer. Dat is statutair toegestaan tot een maximum van twee machtigingen per aanwezige deelnemer.

De rol van de deelnemers in stichting Glazenkamp is vastgelegd in de statuten en wordt toegelicht op deze site.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter

2. Deelnemersvergadering van 24 maart 2021

Van de vergadering van 24 maart 2021 is een verslag beschikbaar. De deelnemersvergadering stelt het verslag vast.

3. Jaarverslag 2021

De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het jaarverslag 2021 van de stichting.

4. Jaarrekening 2021

De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met de jaarrekening 2021. De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door de kascommissie.

5. Straatenquêtes en overige zaken m.b.t. communicatie

Voorjaar 2021 is de laatste straatenquête gehouden. Het verslag is te vinden op de site. Het plan is om in het najaar van 2022 de volgende enquête te houden.

Verder willen we ingaan op de wijze waarop we onze communicatie met de deelnemers uitvoeren (via rondzendbrieven e.d.) en ook de vraag neerleggen of dit voldoet.

6. Terug- en vooruitblik honk en frontoffice

Met speciale aandacht voor de ontwikkeling van vragen en ondersteuning in coronatijd.

Pauze

7. Samenstelling bestuur

Dit jaar loopt de termijn af van Kathinka Droogleever Fortuyn (penningmeester). Zij is herbenoembaar voor een volgende termijn (3 jaar). De deelnemersvergadering kan ook andere kandidaten voorstellen (zie de bijlage hierover). Maar ook staan we open voor de aanmelding van kandidaten voor een vijfde bestuursfunctie, bijv. een jonger iemand met interesse voor de toepassing van sociale media in de context van Glazenkamp.

8. Jaarplan en begroting 2022, inclusief de uitkering van de tariefcompensatie

Het Jaarplan 2022 en de begroting 2022 vereisen de goedkeuring van de deelnemersvergadering en zullen ter vergadering nader worden toegelicht. Beide stukken hebben voor een groot deel betrekking op de werkzaamheden van de vrijwilligers, verenigd in werkgroepen en op de uitvoering van de overeenkomst met de netwerkeigenaar, met name het uitvoeren van de teruggaveregeling.

Het bestuur stelt voor om de in 2022 uit te keren tariefcompensatie vast te stellen op 77€ (inclusief btw) per deelnemer. De hiervoor benodigde middelen worden gedekt uit een groot deel (93%) van de gelden die KPN als netwerkeigenaar op basis van het contract met Glazenkamp betaalt. De overige 7% (€ 8.000) wordt aangewend voor de bekostiging van de activiteiten van de stichting zelf in 2022. Een en ander is verwerkt in de begroting voor 2022.

9. Vervolg project Handig in Hazenkamp

In 2019 is de uitvoering van het project Handig in Hazenkamp gestart vanuit de Werkgroep Nieuwe Toepassingen van Glazenkamp. Kerndoel van het project is het ondersteunen van bewoners die daar baat bij hebben bij het gebruik van technische hulpmiddelen die het hen makkelijker maakt om langer thuis te blijven wonen. In 2020 en 2021 heeft het project grotendeels stilgelegen. Vanuit de werkgroep zullen herstart en plannen worden toegelicht.

10. Wensen nieuwe initiatieven

In aansluiting op de bespreking van het jaarplan en de toelichting op het project Handig in Hazenkamp willen we verder ingaan op mogelijke toekomstige plannen en nieuwe projecten voor Glazenkamp. De deelnemers worden uitgenodigd ook hun eigen ideeën en voorstellen voor het werk van Glazenkamp naar voren te brengen.

11. Rondvraag

Er wordt gelegenheid geboden voor het stellen van vragen.

12. Sluiting

We sluiten de vergadering rond 21.30u.

??

De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.