Uitnodiging en stukken 19 maart 2020

De jaarlijkse deelnemersvergadering van Glazenkamp zal dit keer plaatsvinden op donderdag 19 maart 2020. Alle geregistreerde deelnemers van Glazenkamp zijn van harte welkom. Zoals gebruikelijk bespreken we de activiteiten van de Stichting over het afgelopen jaar en kijken we vooruit. Naast terugkerende zaken als begroting en de deelnemersvergoeding komen onder meer de resultaten van de afgelopen jaar gehouden bewonersenquêtes, de ontwikkelingen rondom KPN/Telfort en de opvulling van de bestuursvacatures aan de orde. En natuurlijk is er alle ruimte voor discussie en de beantwoording van vragen.

De vergadering wordt gehouden in Basisschool NSV2, Lamastraat 67, van 19:30 tot 21:30 uur. Van 19:00 - 19:30 is er een inloop met koffie en thee. Na afloop staat er een glaasje wijn, bier of frisdrank klaar. In deze basisschool is elke zaterdag ook het Glazenkamp Honk te vinden.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Bij binnenkomst zullen we u vragen uw naam en adres te melden, i.v.m. uw stemrecht. U kunt dan ook eventuele machtigingen afgeven van deelnemers die u gemachtigd hebben namens hen te spreken en te stemmen. Dat is statutair toegestaan tot een maximum van twee per aanwezige deelnemer. Een machtigingsformulier om uit te printen vindt u hier.

De rol van de deelnemers in stichting Glazenkamp is vastgelegd in de statuten en wordt toegelicht op deze site.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter

2. Deelnemersvergadering van 20 maart 2019

Van de vergadering van 20 maart 2019 is een verslag beschikbaar. De deelnemersvergadering stelt het verslag vast.

3. Jaarverslag 2019

De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het Jaarverslag 2019

4. Jaarrekening 2019

De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Jaarrekening 2019. De jaarrekening is gecontroleerd en goegekeurd door de Kascommissie.

5. Deelnemersaantallen en tariefcompensatie 2020 (volgens overeenkomst KPN/Reggefiber)

Toelichting stand van zaken aantallen glasvezelgebruikers en geregistreerde deelnemers. Deze aantallen zijn bepalend voor de omvang van de tariefcompensatie.
Het bestuur stelt voor om de in 2020 uit te keren tariefcompensatie vast te stellen op €70 (inclusief btw) per deelnemer. De hiervoor benodigde middelen worden gedekt uit een groot deel (93%) van de gelden die KPN als netwerkeigenaar op basis van het contract met Glazenkamp betaalt. De overige 7% (€8.000) wordt aangewend voor de bekostiging van de activiteiten van de stichting zelf in 2020. Een en ander is verwerkt in de begroting voor 2020 (agendapunt 10).

6. Resultaten bewonersenquêtes en overige zaken communicatie deelnemers

Het afgelopen jaar is de bewoners van de Hazenkampseweg gevraagd naar hun tevredenheid met hun aansluitingen. In de vergadering zullen we een beeld geven van de bevindingen. Daarnaast willen we ingaan op de wijze waarop we onze communicatie met de deelnemers uitvoeren (via rondzendbrieven e.d.) en ook de vraag neerleggen of dit voldoet.

7. Terugblik op de migratie van afgelopen jaar en vooruitblik naar mogelijke nieuwe ontwikkelingen

De afgelopen anderhalf jaar hebben we te maken gehad met meerdere veranderingen vanuit Telfort (de migratie en het opgaan van Telfort in KPN). In de vergadering blikken we terug, maar kijken ook vooruit naar mogelijke nieuwe ontwikkelingen.

Pauze

8. Invulling vacature bestuur

Vorig jaar al liep de termijn af van Jean Popma (voorzitter). Bij het niet beschikbaar zijn van een opvolger heeft hij zich toen bereid verklaard in functie te blijven totdat een nieuwe kandidaat gevonden was. Tot op dit moment is Jean voorzitter. Dit jaar loopt de termijn af van Boudewijn Nederkoorn. Beiden zijn, na een jarenlange staat van dienst, niet herkiesbaar. Voor de vrijkomende functies heeft het bestuur twee kandidaten gevonden die bereid zijn tot het bestuur toe te treden. Pim Ketelaar (Hazenkampseweg) en René Hemmer (Hertstraat).
De deelnemersvergadering kan ook andere kandidaten voorstellen (zie de bijlage hierover).

9. Stand van zaken project Handig in Hazenkamp

Vorig jaar is de uitvoering van het project Handig in Hazenkamp gestart vanuit de Werkgroep Nieuwe Toepassingen van Glazenkamp. Kerndoel van het project is het uitproberen van technische hulpmiddelen welke mogelijk geschikt zijn om aan te bieden aan mensen in de wijk die last hebben van toenemende vergeetachtigheid en/of een verminderd oriëntatievermogen. Dit jaar zal het project worden afgewikkeld maar ook een vervolg krijgen. Pim Ketelaar zal dit toelichten.

10. Jaarplan en begroting 2020

Het Jaarplan 2020 en de begroting, voorgesteld door het bestuur van Glazenkamp, vereisen de goedkeuring van de deelnemersvergadering. Het Jaarplan 2020 inclusief Begroting 2020 heeft voor een groot deel betrekking op de werkzaamheden van de vrijwilligers, verenigd in werkgroepen, op de uitvoering van de overeenkomst met de netwerkeigenaar (inclusief het uitvoeren van de teruggaveregeling) en begeleiding bij de migratie. Het Jaarplan zal ter vergadering nader worden toegelicht. De deelnemers worden uitgenodigd ook hun eigen ideeën en voorstellen voor het werk van Glazenkamp naar voren te brengen.

11. Rondvraag

Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen.

12. Sluiting

We sluiten de vergadering rond 21:30u.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.