Uitnodiging en stukken 11 mei 2017

De jaarlijkse deelnemersvergadering van Glazenkamp zal dit keer plaatsvinden op donderdag 11 mei 2017. Alle deelnemers van Glazenkamp zijn van harte welkom. Aan de orde komen het resultaat van de onderhandelingen met KPN/Reggefiber over een jaarlijkse financiële compensatie voor de toegepaste tarieven, de tariefcompensatie die in 2017 wordt uitgekeerd en de verdere plannen van Glazenkamp voor dit jaar. Daarnaast is er, zoals gebruikelijk, veel ruimte voor discussie en de beantwoording van vragen.

De vergadering wordt gehouden in Basisschool NSV2, Lamastraat 67, van 20.00 tot 22.00 uur. Van 19:30u - 20:00u is er een inloop met koffie en thee. Na afloop staat er een glaasje wijn, bier of frisdrank klaar. In deze basisschool is elke zaterdag ook het Glazenkamp Honk te vinden.

info@glazenkamp.nl. Dat helpt ons bij het klaarzetten van de stoelen en het inslaan van de verfrissingen. Bij binnenkomst zullen we u vragen uw naam en adres te melden, i.v.m. uw stemrecht. U kunt dan ook eventuele machtigingen afgeven van deelnemers die u gemachtigd hebben namens hen te spreken en te stemmen. Dat is statutair toegestaan tot een maximum van twee per aanwezige deelnemer. Een machtigingsformulier om uit te printen vindt u hier.

De rol van de deelnemers in stichting Glazenkamp is vastgelegd in de statuten en wordt toegelicht op deze site.

AGENDA


1. Opening door de voorzitter

2. Deelnemersvergadering van 18 mei 2016

Van de vergadering is een verslag beschikbaar.


3. Jaarverslag 2016 en Jaarrekening 2016

De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het Jaarverslag 2016 (volgt nog) en de Jaarrekening 2016. De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door de Kascommissie (volgt nog).


4. Resultaat onderhandelingen met KPN/Reggefiber over maximalisatie van tarieven

In de deelnemersvergadering van 18 mei 2016 heeft het bestuur de stand van zaken toegelicht over de lopende onderhandelingen met KPN over een jaarlijkse compensatie van in rekening gebrachte tarieven die hoger zijn dan in 2008 is overeengekomen. De onderhandelingen hebben eind november 2016 geresulteerd in een nieuwe overeenkomst. Ter vergadering zullen de deelnemers over het verloop van de onderhandelingen en over het resultaat worden geïnformeerd.


5. Uitvoering overeenkomst met KPN/Reggefiber

Er is een nieuwe Taskfore Deelnemersadministratie opgezet die voortvarend de uitvoering op zich heeft genomen van de nieuwe overeenkomst met KPN. Ter vergadering zal verslag worden gedaan van het werk van de taskforce.

In aansluiting daarop wordt de deelnemersvergadering gevraagd in te stemmen met het voorgestelde Deelnemersreglement en met de voorgestelde samenstelling van het College van Beroep (volgt nog).

Bij de actie om deelnemers tot registratie te bewegen is de eerste jaren een jaarlijkse bijdrage van ca 50 euro in het vooruitzicht gesteld. Wellicht mede daardoor is de actie een groot succes geworden maar dat bedrag is wel hoger dan kan worden bekostigd uit alleen de bijdrage van netwerkeigenaar KPN/Reggefiber (dat is ca 41 euro). Het bestuur stelt voor om eenmalig in 2017 de uit te keren tariefcompensatie vast te stellen op 50 euro (incl. btw) per deelnemer en het tekort van in totaal ca 11.000 ten laste te brengen van de reserves. Dit maakt onderdeel uit van de begroting 2017 waarover in agendapunt 7 een beslissing zal worden genomen. In latere jaren zal de uitkering steeds geheel bekostigd moeten worden uit de bijdrage van de netwerkeigenaar.


Pauze

6. Samenstelling bestuur

Van de vijf bestuursleden treden Boudewijn Nederkoorn en Jochem van Hal af omdat hun termijn is verstreken. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld. De deelnemersvergadering kan ook andere kandidaten voorstellen (zie de bijlage hierover)

7. Jaarplan en begroting 2017

De deelnemersvergadering heeft de bevoegdheid om het jaarplan en de begroting, voorgesteld door het bestuur van Glazenkamp, goed te keuren (met of zonder wijzigingen) of te verwerpen. Het Jaarplan 2017 inclusief Begroting 2017 heeft voor een groot deel betrekking op de werkzaamheden van de vrijwilligers, verenigd in werkgroepen en in het bijzonder op de uitvoering van de overeenkomst met de netwerkeigenaar. Het Jaarplan zal ter vergadering nader worden toegelicht. De deelnemers worden uitgenodigd ook hun eigen ideeën en voorstellen voor het werk van Glazenkamp naar voren te brengen.


8. Rondvraag

Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen.


9. Sluiting

We sluiten de vergadering rond 22:00u.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.