Uitnodiging en stukken 18 mei 2016

De jaarlijkse deelnemersvergadering van Glazenkamp zal dit keer plaatsvinden op woensdag 18 mei 2016. Alle deelnemers van Glazenkamp zijn van harte welkom. Aan de orde komen de ontwikkelingen bij de telecomleveranciers en de gevolgen daarvan voor onze wijk, onze onderhandelingen met KPN/Reggefiber over een jaarlijkse financiële compensatie voor de toegepaste tarieven en de verdere plannen van Glazenkamp zelf voor dit jaar. Daarnaast is er, zoals gebruikelijk, veel ruimte voor discussie en de beantwoording van vragen.

De vergadering wordt gehouden in Basisschool NSV2, Lamastraat 67, van 20.00 uur tot 22 uur. Van 19:30u - 20:00u is er een inloop met koffie en thee. Na afloop staat er een glaasje wijn, bier of frisdrank klaar. In deze basisschool is elke zaterdag ook het Glazenkamp Honk te vinden.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Bij binnenkomst zullen we u wel vragen uw naam en adres te melden, i.v.m. uw stemrecht. U kunt dan ook eventuele machtigingen afgeven van deelnemers die u gemachtigd hebben namens hen te spreken en te stemmen. Dat is statutair toegestaan tot een maximum van twee per aanwezige deelnemer. Een machtigingsformulier om uit te printen vindt u hier.

De rol van de deelnemers in stichting Glazenkamp is vastgelegd in de statuten en wordt toegelicht op deze site.

AGENDA


1. Opening door de voorzitter

2. Deelnemersvergadering van 21 mei 2015

Van de vergadering is een verslag beschikbaar.


3. Jaarverslag 2015 en Jaarrekening 2015

De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het Jaarverslag 2015 en de Jaarrekening 2015. De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door de Kascommissie.


4. Ontwikkelingen in het landschap van telecomproviders

Hoewel het grootste deel van onze deelnemers ooit begonnen is met een glasvezelabonnement bij XMS en daarna is overgegaan naar Telfort, krijgen steeds meer andere providers ook voet aan de grond in onze wijk. Sinds begin van dit jaar heeft Glazenkamp geen andere bijzondere band meer met Telfort dan het waarborgen dat de e-mailadressen die eindigen op @glazenkamp.net gebruikt kunnen blijven worden. Het bestuur zal een toelichting geven op de ontwikkelingen in het telecomlandschap en de te verwachten gevolgen daarvan voor onze wijk.


5. Onderhandeling met KPN/Reggefiber over de maximalisatie van tarieven

Reggefiber (inmiddels overgenomen door KPN) is de investeerder van het glasvezelnetwerk in onze wijk. Stichting Glazenkamp heeft in 2008 een langjarige overeenkomst gesloten met Reggefiber waarin onder andere bovengrenzen zijn overeengekomen voor de tarieven die Reggefiber in rekening mag brengen aan operators/providers die de glasvezels naar de woningen gebruiken om daarover hun diensten aan te bieden aan de bewoners. De tarieven die Reggefiber nu hanteert zijn hoger dan het overeengekomen plafond. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat het verschil ten goede moet komen van de deelnemers. Daarover wordt nu onderhandeld met KPN/Reggefiber. Het bestuur zal in de vergadering toelichten hoe de vork in de steel steekt en wat de status is van de onderhandelingen.


Pauze

6. Samenstelling bestuur

Van de vijf bestuursleden treden Jean Popma en Kathinka Droogleever Fortuyn af, omdat hun termijn is verstreken. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld. De deelnemersvergadering kan ook andere kandidaten voorstellen (zie de bijlage hierover).


7. Jaarplan en begroting 2016

De deelnemersvergadering heeft de bevoegdheid om het jaarplan en de begroting, voorgesteld door het bestuur van Glazenkamp, goed te keuren (met of zonder wijzigingen) of te verwerpen. Het Jaarplan 2016 inclusief Begroting 2016 heeft voor een groot deel betrekking op de werkzaamheden van de vrijwilligers, verenigd in werkgroepen. Het Jaarplan zal ter vergadering nader worden toegelicht. De deelnemers worden uitgenodigd ook hun eigen ideeën en voorstellen voor het werk van Glazenkamp naar voren te brengen.


8. Rondvraag

Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen.


9. Sluiting

We sluiten de vergadering rond 22:00u.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.