Uitnodiging en stukken 14 mei 2009

Op 14 mei 2009 vindt de deelnemersvergadering van Glazenkamp plaats. De vorige deelnemersvergadering dateert van 11 juni 2008 toen alleen nog de gebruikers van het demonstratienetwerk deelnemer waren. De rol van de deelnemers in stichting Glazenkamp is vastgelegd in de statuten en wordt toegelicht op deze site.

De vergadering wordt gehouden in De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272. U wordt gevraagd u hieronder aan te melden indien u de vergadering wilt bijwonen.

--> Aanmelden is niet meer mogelijk.

De agenda van de deelnemersvergadering luidt als volgt:

19:30u - 20:00u inloop met koffie en thee.

1. 20:00u Opening door de voorzitter

2. Verslag van de deelnemersvergadering van 11 juni 2008

Het gaat hier om de vaststelling van het verslag van de laatste deelnemersvergadering van het demonstratienetwerk toen het aantal deelnemers nog beperkt was tot 22.

3. Evaluatie van de uitrol van het glasvezelnetwerk

Het bestuur geeft een beeld van de aanleg van het netwerk, het functioneren van de diensten, de kwaliteit van de dienstverleners (Glashart, XMS en XMS Instelservice) en de rol van Glazenkamp. Dit aan de hand van het uitgebreide evaluatierapport.

4. Statutenwijziging

De deelnemersvergadering bepaalt het beleid van Glazenkamp en het bestuur voert dit uit. Glazenkamp stapt nu over van het oude demonstratienetwerk van 22 huizen naar het huidige netwerk voor de hele wijk. De statuten moeten daar nog op worden aangepast. De vergadering wordt gevraagd de statutenwijziging goed te keuren.

5. Jaarverslag en Jaarrekening 2008

De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het Jaarverslag 2008 en de Jaarrekening 2008.

PAUZE

6. Jaarplan en begroting 2009

De deelnemersvergadering heeft de bevoegdheid om het jaarplan en de begroting, voorgesteld door het bestuur van Glazenkamp, goed te keuren, met of zonder wijzigingen. Het voorgestelde Jaarplan 2009 kan op veel onderdelen nog nader worden ingevuld. Daarvoor is gekozen om de deelnemers maximaal de mogelijkheid te bieden ideeën en voorstellen aan te reiken en daarover te discussiëren.

7. Bestuurswisseling

De vijf leden van het huidige bestuur treden allemaal reglementair af. Drie leden stellen zich herkiesbaar en het bestuur stelt twee nieuwe kandidaten voor. Zie de notitie samenstelling bestuur daarover. Tot en met 4 mei konden ook andere kandidaten worden voorgesteld. Er zijn geen voorstellen daartoe bij het bestuur binnengekomen.

8. Rondvraag

9. Sluiting

We sluiten de vergadering rond 22:15u.De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.