Uitnodiging en stukken

De jaarlijkse deelnemersvergadering van Glazenkamp zal dit jaar online plaatsvinden op woensdag 24 maart. Alle geregistreerde deelnemers van Glazenkamp zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden voor deze vergadering. De aanmelding geschiedt via een aanmeldingsformulier in de rondzendbrief die begin maart is verzonden ter aankondiging van de deelnemersvergadering.

In het formulier vragen we u uw naam en adres op te geven i.v.m. uw stemrecht. U kunt in dit formulier ook een machtiging aangeven aan een andere deelnemer. Dat is statutair toegestaan tot een maximum van twee machtigingen per (online) aanwezige deelnemer. De rol van de deelnemers in stichting Glazenkamp is vastgelegd in de statuten en wordt toegelicht op deze site.

Zoals gebruikelijk bespreken we in de vergadering de activiteiten van de Stichting over het afgelopen jaar (ditmaal 2020 én 2019) en kijken we vooruit. Naast terugkerende zaken als begroting en de deelnemersvergoeding komen onder meer de resultaten van bewonersenquêtes, de ontwikkelingen rondom KPN/Telfort en de (her)verkiezing van bestuursleden aan de orde. En natuurlijk is er alle ruimte voor discussie en de beantwoording van vragen.

De vergadering begint om 19u30 en duurt tot uiterlijk 21u30. Helaas kunnen we u zoals gebruikelijk voor en na de vergadering geen koffie en een drankje aanbieden. Maar gesterkt met eigen consumpties hopen we er ook digitaal een aangename bijeenkomst van te maken.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter

2. Deelnemersvergadering van 20 maart 2019

In 2020 is er geen jaarvergadering gehouden. Van de vorige vergadering, van 20 maart 2019, is een verslag beschikbaar. De deelnemersvergadering stelt het verslag vast.

3. Jaarverslag 2019-2020

Voor de deelnemersvergadering van 2020 lag er een jaarverslag over 2019. Voor een praktische bespreking in deze vergadering is een gecombineerd jaarverslag 2019-2020 samengesteld. De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met dit verslag.

4. Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2019 is vorig jaar maart vastgesteld door het bestuur. De jaarrekening 2020 wordt nu voorgelegd aan de deelnemersvergadering. De vergadering wordt gevraagd daarmee in te stemmen. De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door de Kascommissie.

5. Terug- en vooruitblik ondersteuning vanuit honk en frontoffice

Daarbij aandacht voor de veranderingen ("migraties") van de afgelopen periode m.b.t. apparatuur, aansluitingen en mail, de overgang van Telfort naar KPN en de ondersteuning in coronatijd.

6. Gerealiseerde communicatie binnen Glazenkamp

We willen ingaan op de wijze waarop we onze communicatie met de deelnemers uitvoeren (via rondzendbrieven e.d.) en ook de vraag neerleggen of dit voldoet. Daarnaast gaan we in op de resultaten van eerder gehouden straatenquêtes en de plannen voor volgende enquêtes.

7. Afwikkeling overdracht demonstratienetwerk aan Fiber Overal

Afgelopen periode is het demonstratienetwerk overgedragen aan de stichting Fiber Overal (SFO) en losgekoppeld van Glazenkamp. Dit netwerk fungeerde binnen een project, in samenwerking met SFO, dat moest aantonen dat er een businesscase is voor een provider die zich uitsluitend concentreert op de levering van zeer snel internet. Nu maakt dit dus geen onderdeel meer uit van (de bemoeienis door) Glazenkamp. In de vergadering wordt dit nader toegelicht.

Pauze (even rust aan het scherm)8. Samenstelling bestuur

Terugblik op gerealiseerde bestuurswijzigingen in 2020 en herverkiezing bestuurslid 2021. Dit jaar loopt de termijn af van Kees Goderie (secretaris). Hij is herbenoembaar voor een volgende termijn (3 jaar). De deelnemersvergadering kan ook andere kandidaten voorstellen (zie de bijlage hierover). Maar ook staan we open voor de aanmelding van kandidaten voor een vijfde bestuursfunctie, bijv. een jonger iemand met interesse voor de toepassing van sociale media in de context van Glazenkamp.

9. Jaarplan en begroting 2021, inclusief de uitkering van de tariefcompensatie

Het Jaarplan 2021 en de begroting 2021 vereisen de goedkeuring van de deelnemersvergadering en zullen ter vergadering nader worden toegelicht. Beide stukken hebben voor een groot deel betrekking op de werkzaamheden van de vrijwilligers, verenigd in werkgroepen en op de uitvoering van de overeenkomst met de netwerkeigenaar, met name het uitvoeren van de teruggaveregeling. Het bestuur stelt voor om de in 2021 uit te keren tariefcompensatie vast te stellen op €79 (inclusief btw) per deelnemer. De hiervoor benodigde middelen worden gedekt uit een groot deel (93%) van de gelden die KPN als netwerkeigenaar op basis van het contract met Glazenkamp betaalt. De overige 7% (€8.000) wordt aangewend voor de bekostiging van de activiteiten van de stichting zelf in 2021. Een en ander is verwerkt in de begroting voor 2021. Bij de bespreking van het jaarplan zullen we verder ook ingaan op mogelijke toekomstige plannen en nieuwe projecten voor Glazenkamp. De deelnemers worden uitgenodigd ook hun eigen ideeën en voorstellen voor het werk van Glazenkamp naar voren te brengen.

10. Stand van zaken project Handig in Hazenkamp

In 2018 is de uitvoering van het project Handig in Hazenkamp gestart vanuit de Werkgroep Nieuwe Toepassingen van Glazenkamp. Kerndoel van het project is het uitproberen van technische hulpmiddelen welke mogelijk geschikt zijn om aan te bieden aan mensen in de wijk die last hebben van toenemende vergeetachtigheid en/of een verminderd oriëntatievermogen. In 2020 heeft het project grotendeels stilgelegen. Vanuit de werkgroep zullen de stand van zaken en plannen worden toegelicht.

11. Rondvraag

12. SluitingDe op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.