Uitnodiging en stukken 20 maart 2019

De jaarlijkse deelnemersvergadering van Glazenkamp zal dit keer plaatsvinden op woensdag 20 maart 2019. Alle geregistreerde deelnemers van Glazenkamp zijn van harte welkom. Zoals gebruikelijk bespreken we de activiteiten van de Stichting over het afgelopen jaar en kijken we vooruit. Naast terugkerende zaken als begroting en de deelnemersvergoeding zal er dit jaar speciale aandacht zijn voor de omzettingen van Telfort (de "migratie"), het project "Handig in Hazenkamp" en de plannen m.b.t. het demonstratienetwerk. En natuurlijk is er alle ruimte voor discussie en de beantwoording van vragen.

De vergadering wordt gehouden in Basisschool NSV2, Lamastraat 67, van 19:30 tot 21:30 uur. Van 19:00 - 19:30 is er een inloop met koffie en thee. Na afloop staat er een glaasje wijn, bier of frisdrank klaar. In deze basisschool is elke zaterdag ook het Glazenkamp Honk te vinden.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Bij binnenkomst zullen we u vragen uw naam en adres te melden, i.v.m. uw stemrecht. U kunt dan ook eventuele machtigingen afgeven van deelnemers die u gemachtigd hebben namens hen te spreken en te stemmen. Dat is statutair toegestaan tot een maximum van twee per aanwezige deelnemer. Een machtigingsformulier om uit te printen vindt u hier.

De rol van de deelnemers in stichting Glazenkamp is vastgelegd in de statuten en wordt toegelicht op deze site.

AGENDA


1. Opening door de voorzitter

2. Deelnemersvergadering van 22 maart 2018

Van de vergadering van 22 maart 2018 is een verslag beschikbaar. De deelnemersvergadering stelt het verslag vast.


3. Jaarverslag 2018 en Jaarrekening 2018

De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het Jaarverslag 2018 en de Jaarrekening 2018. De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door de Kascommissie.


4. Deelnemersaantallen en deelnemersvergoeding (volgens overeenkomst KPN/Reggefiber)

Toelichting stand van zaken aantallen glasvezelgebruikers en geregistreerde deelnemers. Deze aantallen zijn bepalend voor de omvang van de deelnemersvergoeding (ook wel tariefcompensatie). Het bestuur stelt voor om de in 2019 uit te keren tariefcompensatie vast te stellen op €61 (inclusief btw) per deelnemer. De hiervoor benodigde middelen worden gedekt uit de gelden die KPN als netwerkeigenaar op basis van het contract met Glazenkamp betaalt. Een deel van deze gelden (minder dan 20%) wordt aangewend voor de bekostiging van de activiteiten van de stichting zelf in 2019. Een en ander is verwerkt in de begroting voor 2019 (agendapunt 9).


5. Deelnemersreglement

In de deelnemersvergadering van 2018 is na verwerking van een aantal aanpassingen t.o.v. de eerste versie de tweede versie van het deelnemersreglement aangenomen. Een nog niet verwerkt punt betreft de referentie aan de in mei 2018 ingegane Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Omdat bij de samenstelling van het reglement al was geanticipeerd op de AVG kunnen we volstaan met de onderstaande tekstuele wijziging in het deelnemersreglement. Na goedkeuring door de vergadering zal de tekst verwerkt worden en het versienummer van het reglement met 0.1 opgehoogd worden.

Artikel 4.8 van het Deelnemersreglement Glazenkamp Versie 2 luidt:
"De deelnemersadministratie van de Stichting voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. [....]" Per 25 mei 2018 heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming de Wet Bescherming persoonsgegevens vervangen. Het voorstel is om de tekst van artikel 4.8 als volgt aan te passen:
"De deelnemersadministratie van de Stichting voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. [....]"
En daarmee versie 2.1 van het Deelnemersreglement Glazenkamp vast te stellen.


6. Voortgang migratie Telfort en opgaan Telfort in KPN

In de komende periode zullen we verder te maken hebben met de in gang gezette veranderingen van Telfort (de "migratie") en daarna ook met het aangekondigde opgaan van Telfort in KPN. In de vergadering gaan we in op de hoofdlijnen van deze ontwikkelingen.


7. Overdracht demonstratienetwerk aan Fiber Overal

Glazenkamp heeft de afgelopen jaren met het eigen demonetwerk deelgenomen aan een stedelijke netwerkpilot van Stichting Fiber Overal (SFO), de koepel van wijkinitiatieven op glasvezelgebied in Nijmegen waarin ook Glazenkamp deelneemt. In dit proof-of-concept (POC) is veel kennis en ervaring opgedaan voor het leveren van hoogwaardige diensten. De intentie is om het demonetwerk over te dragen aan SFO. Dit voorstel zal ter vergadering worden toegelicht en ter besluitvorming worden voorgelegd. Een uitgebreide onderbouwing van dit voorstel is te vinden in bijgaande notitie.


Pauze

8. Samenstelling bestuur

In de deelnemersvergadering van vorig jaar zijn met het oog op de toekomst de gewenste structuur en taakverdeling van het bestuur besproken, inclusief gewenste veranderingen in de samenstelling ("vers bloed"). In 2018 zijn Robert Manning en Kees Goderie toegetreden tot het bestuur als resp. penningmeester en secretaris. Dit jaar lopen de termijnen af van Jean Popma (voorzitter) en Kathinka Droogleever Fortuyn (bestuurslid), volgend jaar die van Boudewijn Nederkoorn. Jean is niet herbenoembaar, Kathinka wel. Eind februari 2019 heeft Robert Manning besloten om zich terug te trekken als bestuurslid, om persoonlijke redenen. Het bestuur van de stichting vindt dat erg jammer maar respecteert uiteraard Robert's besluit. Robert heeft aangegeven dat hij graag wil blijven bijdragen aan de activiteiten van de stichting Glazenkamp, hetgeen zeer gewaardeerd wordt door het bestuur. Een en ander betekent dat bij herbenoeming van Kathinka nog twee posities vacant zijn. In bijgaande notitie wordt nader ingegaan op de ontstane situatie.


9. Samenstelling College van Beroep

Helaas is Friso Jorritsma, een van de twee leden van het College van Beroep, recent komen te overlijden. Daarmee zijn er twee vacatures in het College van Beroep. Het bestuur heeft Peter van Diemen bereid gevonden in het CvB plaats te nemen. Peter van Diemen is werkzaam als jurist bij Gemeente Nijmegen en is niet woonachtig in onze wijk. De deelnemersvergadering wordt verzocht zijn benoeming goed te keuren.


10. Jaarplan en begroting 2019; lange termijn perspectief

Het Jaarplan 2019 en de begroting, voorgesteld door het bestuur van Glazenkamp, vereisen de goedkeuring van de deelnemersvergadering. Het Jaarplan 2019 inclusief Begroting 2019 heeft voor een groot deel betrekking op de werkzaamheden van de vrijwilligers, verenigd in werkgroepen, op de uitvoering van de overeenkomst met de netwerkeigenaar (inclusief het uitvoeren van de teruggaveregeling) en begeleiding bij de migratie van Telfort. Het Jaarplan zal ter vergadering nader worden toegelicht.

Behalve de korte termijn (2019) is ook het lange termijnperspectief van belang. Er is voor de stichting een langere termijn toekomst, mede op basis van de langjarige overeenkomst met KPN als netwerkeigenaar en de daaruit voortvloeiende permanente stroom van inkomsten. Die toekomst kan allerlei vormen aannemen. De deelnemers worden uitgenodigd ook hun eigen ideeën en voorstellen voor het werk van Glazenkamp naar voren te brengen.


11. Stand van zaken project Handig in Hazenkamp

Begin dit jaar is vanuit de Werkgroep Nieuwe Toepassingen van Glazenkamp het project "Handig in Hazenkamp" van start gegaan. Kerndoel van het project is het uitproberen van technische hulpmiddelen welke mogelijk geschikt zijn om aan te bieden aan mensen in de wijk die last hebben van toenemende vergeetachtigheid en/of een verminderd oriëntatievermogen. Begin februari is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest die bezocht is door meer dan 60 belangstellenden. Pim Ketelaar zal de stand van zaken rondom het project toelichten.


12. Rondvraag

Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen.


13. Sluiting

We sluiten de vergadering rond 21:30u.
De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.