Uitnodiging en stukken 22 maart 2018

De jaarlijkse deelnemersvergadering van Glazenkamp zal dit keer plaatsvinden op donderdag 22 maart 2018. Alle Geregistreerde deelnemers van Glazenkamp zijn van harte welkom. Aan de orde komen de activiteiten van de Stichting in 2017, de tariefcompensatie die in 2018 wordt uitgekeerd en een blik op de lange termijn. Daarnaast is er, zoals gebruikelijk, veel ruimte voor discussie en de beantwoording van vragen.

De vergadering wordt gehouden in Basisschool NSV2, Lamastraat 67, van 19:30 tot 21:30 uur. Van 19:00 - 19:30 is er een inloop met koffie en thee. Na afloop staat er een glaasje wijn, bier of frisdrank klaar. In deze basisschool is elke zaterdag ook het Glazenkamp Honk te vinden.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Bij binnenkomst zullen we u vragen uw naam en adres te melden, i.v.m. uw stemrecht. U kunt dan ook eventuele machtigingen afgeven van deelnemers die u gemachtigd hebben namens hen te spreken en te stemmen. Dat is statutair toegestaan tot een maximum van twee per aanwezige deelnemer. Een machtigingsformulier om uit te printen vindt u hier.

De rol van de deelnemers in stichting Glazenkamp is vastgelegd in de statuten en wordt toegelicht op deze site.

AGENDA


1. Opening door de voorzitter

2. Deelnemersvergadering van 11 mei 2017

Van de vergadering van 11 mei 2017 is een verslag beschikbaar. De deelnemersvergadering stelt het verslag vast.


3. Jaarverslag 2017 en Jaarrekening 2017

De deelnemersvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het Jaarverslag 2017 en de Jaarrekening 2017. De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door de Kascommissie.


4. Uitvoering overeenkomst met KPN/Reggefiber

De werkgroep deelnemersadministratie heeft in 2017 de uitkering van de tariefcompensatie georganiseerd, en bovendien eind 2017 een nieuwe wervingscampagne gevoerd met als doel zoveel mogelijk potentiele deelnemers te bewegen om zich als zodanig te registreren. In de vergadering wordt verslag gedaan van de resultaten daarvan.

Het bestuur stelt voor om de in 2018 uit te keren tariefcompensatie vast te stellen op €56 (inclusief btw) per deelnemer. De hiervoor benodigde middelen worden geheel gedekt uit een groot deel (80%) van de gelden die KPN als netwerkeigenaar op basis van het contract met Glazenkamp betaalt. De overige middelen (20%) worden aangewend voor de bekostiging in 2018 van de activiteiten van de stichting zelf. Een en ander is verwerkt in de begroting voor 2018 (agendapunt 8).


5. Deelnemersreglement

Het bestuur heeft op 11 mei 2017 tijdens de deelnemersvergadering aangegeven dat in de loop van 2017 er een review zal plaatsvinden van de eerste versie van het deelnemersreglement. Die review heeft plaatsgevonden en heeft geresulteerd in een tweede versie van het deelnemersreglement. In een toelichting worden de belangrijkste verschillen tussen de eerste en de tweede versie uit de doeken gedaan. De deelnemersvergadering wordt gevraagd haar goedkeuring te geven aan deze tweede versie van het deelnemersreglement.


6. Lange termijn en bestuursvernieuwing

Stichting Glazenkamp heeft al een hele geschiedenis achter de rug. De eerste initiatieven dateren van 2002, twee jaar later werd de stichting opgericht, weer twee jaar later (2006) werd een demonstratienetwerk in gebruik genomen en in 2008 vond de vraagbundeling in de wijk plaats en werd door Reggefiber in de hele wijk het glasvezelnetwerk aangelegd. Vervolgens is de ondersteuning ingericht, met Glazenkamp Info en het Glazenkamp Honk als pijlers, maar ook is de migratie van XMS naar Telfort in goede banen geleid. Er zijn en worden vernieuwingsprojecten opgezet die aan de hele wijk ten goede komen. Last but not least zijn de contracten - in 2008 afgesloten met Reggefiber - samen met opvolger KPN vertaald in een werkbare opzet om jaarlijkse tariefcompensaties aan de deelnemers uit te keren.

Glazenkamp heeft zijn bestaansrecht bewezen. Het bestuur is er van overtuigd dat er ook een langere termijn toekomst is, mede gesteund door de langjarige overeenkomst met de netwerkeigenaar en een daaruit voortvloeiende permanente stroom van inkomsten. Hoe die toekomst er precies uit zal zien valt uiteraard niet te voorspellen. Vanaf de oprichting van Glazenkamp zijn steeds dezelfde bestuursleden gezichtsbepalend geweest voor de stichting. Het zittend bestuur is unaniem van oordeel dat de tijd is gekomen dat de bestuurders van het eerste uur plaats gaan maken voor nieuwe gezichten. Een grondig vernieuwd bestuur zal de toekomst vorm moeten gaan geven en - in samenspraak met de deelnemers - nieuwe wegen in slaan. Ter vergadering zal het bestuur toelichting geven op het vernieuwingsproces dat zij voor ogen heeft.


Pauze

7. Samenstelling bestuur

Jochem van Hal, in 2017 herbenoemd, heeft vanwege persoonlijke redenen zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Esther Makaay (secretaris) treedt statutair af omdat haar aanstellingstermijn van 3 jaar verstreken is. Zij is niet beschikbaar voor een nieuwe periode. Het bestuur heeft twee kandidaten gevonden die bereid zijn tot het bestuur toe te treden: Kees Goderie (Dingostraat) is voorbestemd om de functie van secretaris op zich te nemen. Robert Manning (Dingostraat) is voorbestemd om de functie van penningmeester over te nemen.

De deelnemersvergadering kan ook andere kandidaten voorstellen (zie de bijlage hierover)


8. Jaarplan en begroting 2018

Het Jaarplan 2018 en de begroting, voorgesteld door het bestuur van Glazenkamp, vereisen de goedkeuring van de deelnemersvergadering. Het Jaarplan 2018 inclusief Begroting 2018 heeft voor een groot deel betrekking op de werkzaamheden van de vrijwilligers, verenigd in werkgroepen en in het bijzonder op de uitvoering van de overeenkomst met de netwerkeigenaar. Het Jaarplan zal ter vergadering nader worden toegelicht. De deelnemers worden uitgenodigd ook hun eigen ideeën en voorstellen voor het werk van Glazenkamp naar voren te brengen.


9. Rondvraag

Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen.


10. Sluiting

We sluiten de vergadering rond 21:30u.
De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Glazenkamp met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Glazenkamp is niet verantwoordelijk voor de diensten die door providers worden aangeboden.